فشار داخلی

فشار داخلی لوله مسی ساخته شده در ایران از رابطة بارلو پیروی می کند. این رابطه برای استوانه های جدار نازک و در استاندارد ASTM B31 برای فشار داخلی لوله ها بیان شده است. این رابطه فشار داخلی مجاز لوله را به پارامترهای ابعادی و مقاومت آلیاژ لوله مرتبط می نماید.

فشار داخلی

در رابطة بارلو، S مقاومت طولانی مدت در حین عملکرد است که در استاندارد ASTM B31 در قسمت اول زیر نام “مواد” آورده شده است. مقدار مجاز این تنش تابعی از دمای کاری و درجة سختی لوله (سخت و یا نرم) است.

تنش مجاز برای لوله های سخت و نرم در جدول و نمودار زیر نشان داده شده است. این مقادیر تنها بخش کوچکی از استحکام نهایی مس هستند. در طراحی یک سیستم، نواحی مربوط به اتصالات نیز باید مد نظر قرار گیرند چرا که طبق اصول طراحی، مقاومت ضعیف تر (مربوط به لوله و یا اتصالات) مقاومت کل سیستم را تعیین می نماید. به طور عمومی می توان گفت در سیستم هایی که اتصالات از طریق لحیمکاری انجام شده است، محل جوش نسبت به قسمت های دیگر استحکام کمتری داشته و فشار مجاز کل سیستم را کنترل می کند. همچنین در اتصالات جوش برنج، باید اعداد مربوط به لوله های آنیل شده را در محاسبات مورد استفاده قرار داد چراکه حرارت ناشی از فرآیند جوشکاری باعث آنیل موضعی لوله می شود.

فشار داخلی
فشار داخلی